13th JMRC Symposium Atherothrombosis – Diabetes – Vasculopathies

13th JMRC Symposium Atherothrombosis – Diabetes – Vasculopathies

5th – 7th June 2005, Kraków, Poland

Program 13th JMRC Symposium